Постаті:
Таня
Таня, выпускница Киево-Могилянской академии, ставит танцы на второе место в своей жизни – потому что первое занимает литература, ее страсть и специальность...
Читати далі
 Каталог танців 
   Шотландські контрданси : Merton Court Medley


Головна

Обличчя Студії

Випускники

Заняття

Події

Бібліотека

"XIX" Digest

~ Каталог танців ~

Галерея

Форум

FaceBook

Instagram

YouTube

Костюмерна

Контакт:
Оксана:
(Літеня)
+380 50 5751002

Юлія:
(Мінако)
+380 93 1512280

Шотландські контрданси : Merton Court Medley

Відео

Вихідне положення: square setСхема танцю:

Українська схема


Частина 1. Strathspey


1-2 Усі К Right-Hand Across до протилежних місць, у цей час усі Д Lead Round на місце наступної (проти г.с.).


3-4 Усі Set лицем до центру (К всередині, Д зовні, за їх спинами).
5-6 Повтор 1-2, у кінці всі К опиняються навпроти своїх місць лицем до Д vis-a-vis.
7-8 Усі Set лицем один до одного.
9-16 Усі Reel of Four через центр:
    9 Д зміна місць з К правими плечима, виходять до центру (а К - назовні);
   10 У центрі Д Left-Hands Across на протилежні місця, у цей час К розвертаються на вершинах знову обличчям до центру;
   11 Д зміна правими плечима з К, тепер  К виходять у центр (Д – відповідно назовні);
   12 У центрі К Left-Hands Across на протилежні місця, у цей час Д розвертаються на вершинах знову обличчям до центру;
   13-16 Повтор 9-12, у кінці К всередині  лицем проти г.с., Д зовні обличчям за г.с.
17-24 Усі Reel of Four по колу: К міняються правим плечем з Д, з якою починав попередню фігуру, та виходить лівім плечем до наступної Д (усі К ідуть проти г.с., усі Д - за г.с.), робить зміну з нею і так далі по колу до місць Vis-a-Vis - 1 крок на зміну.
На місцях Vis-a-Vis усі розвертаються (К всередину, Д назовні) та продовжують зміни, вже у зворотньому напрямку, до вихідних позицій, закінчуючи у парі - К лицем з центру, Д лицем у центр.
25-26 усі К з тими ж  Д, з якими починали попередню фігуру, half Right-Hand Turn.
27-30 Половина double Men’s Chain, Д зустрічають К, у парі half Right-Hand Turn, у конці К на місцях Vis-a-Vis зі своєю початковою Д.
31-32 Усі Set обличчям до центру.


Частина 2. Reel


1-8 Усі Rights and Lefts з кутом:


    1-2 Кожний зі своїм кутом робить зміну за праві руки.
    3-4 К1 і Д3, К3 і Д1 на чужих місцях продовжують зміну за ліві руки, у цей час  К2 з Д4, К4 з Д2 танцюють зміну у центрі.
    5-6 Кожен знову робить зміну з кутом за праві руки.
    7-8 Тепер П1 і П3 танцюють зміну за ліві руки у центрі, у цей час у П2 і П4 відбувається зміна зх партнером за ліві руки на краях.
усі закінчують на місцях, з яких починали фігуру, П1 і П3 довертаються обличчям до партнера.
9-16 Усі Rights and Lefts лініями:
    9-10 К1 та усі на його лінії танцюють зміну за праві руки з тими, хто навпроти (у К1 з Д1 і К3 з Д3 зміна по краям, а у П2 з П4 - по центру) - вздовж каре.
    11-12 К2 та усі на його лініїтанцюють зміну за ліві руки з тими, хто навпроти (у К2 з Д2 та К4 з Д4 зміна по краям, а К1 з Д3, К3 з Д1 - по центру) - поперек каре.
    13-16 Повтор аналогічно для К3 - вздовж каре, потім К4 - поперек каре.
17-20 П1 та П3 Set обличчям до центру та Right-Hands Across до вихідних позицій.
21-24 Повтор 17-20 для П2 і П4.
25-32 Усі Hands Round ліворуч та назад.


 


Русская схема


Часть 1. Strathspey


1-2 Все К Right-Hand Across до мест напротив, в это время все Д Lead Round на место следующей (против ч.с.).


3-4 Все Set лицом в центр (К внутри, Д снаружи за их спинами).
5-6 Повтор 1-2, в конце все К напротив своих места лицом к Д vis-a-vis.
7-8 Все Set лицом друг к другу.
9-16 Все Reel of Four через центр:
    9 Д меняются правым плечами с К, выходя в центр (а К - наружу);
    10 В центре Д Left-Hands Across на противоположные места, в это время К разворачиваются на краях снова лицом в центр;
    11 Д меняются правым плечами с К, теперь К выходят в центр (Д - соответственно наружу);
    12 В центре К Left-Hands Across на противоположные места, в это время Д разворачиваются на краях снова лицом в центр;
    13-16 Повтор 9-12, в конце К внутри лицом против ч.с., Д снаружи лицом по ч.с.
17-24 Все Reel of Four по кругу: К меняется правым плечом с Д, с которой начинал предыдущую фигуру, и выходит левым плечом к следующей Д (все К идут против ч.с., все Д - по ч.с.), меняется с ней и так дальше по кругу до мест Vis-a-Vis - 1 шаг на смену.
На местах Vis-a-Vis все разворачиваются (К внутрь, Д наружу) и продолжают меняться, уже в обратную сторону, до начальных мест, закачанчивая в паре - К лицом из центра, Д лицом в центр.
25-26 К с теми же Д, с которыми начинали предыдущую фигуру, half Right-Hand Turn.
27-30 Половина double Men’s Chain, Д встречают К, в паре half Right-Hand Turn, в конце К на местах Vis-a-Vis со своей начальной Д.
31-32 Все Set лицом в центр.


 


Часть 2. Reel
1-8 Все Rights and Lefts с углом:
    1-2 Каждый со своим углом меняется за правые руки.
    3-4 К1 и Д3, К3 и Д1 на чужих местах продолжают меняться за левые руки, в это время К2 с Д4, К4 с Д2 меняются в центре.
    5-6 Каждый с углом снова меняется за правые руки.
    7-8 Теперь П1 и П3 меняются за левые руки в центре, в это время у П2 и П4 смена с партнером за левые руки на краях.
Все заканчивают на местах, с которых начинали фигуру, П1 и П3 доворачиваются лицом к партнеру.
9-16 Все Rights and Lefts линиями:
    9-10 К1 и все на его линии меняются за правые руки с теми, кто напротив (у К1 с Д1 и К3 с Д3 смена по краям, а у П2 с П4 - по центру) - вдоль каре.
    11-12 К2 и все на его линии меняются за левые руки с теми, кто напротив (у К2 с Д2 и К4 с Д4 смена по краям, а К1 с Д3, К3 с Д1 - по центру) - поперек каре.
    13-16 Повтор аналогично для К3 - вдоль каре, затем К4 - поперек каре.
17-20 П1 и П3 Set лицом в центр и Right-Hands Across до исходных мест.
21-24 Повтор 17-20 для П2 и П4.
25-32 Все Hands Round влево и назад.


Увійти:
логін/рєстрація
та пароль

учасники

Каталог танців


Вальси
Польки
Ранні контрданси
Контраданси Довгого ХІХ
Контраданси США
Вальсові контраданси
Кадрилі
Лендлери
Мазурки
Шотландські контрданси
Ірландські танці
Танці бароко
Інші народні танці
Інші бальні танці
СкотішиВсі Шотландські контрданси


Captain White
Celtic Brooch
Dashing White Sergeant
Domino 5
Duke of Perth
Flowers of Edinburgh
Joie de Vivre
Merton Court Medley
Postie`s Jig
Reel of Nine
Strip the Willow
The Borrowdale Exchange
The Devil’s Water
The Fairy Ring
The Flirt
The Machine Without Horses
Петронелла

©В.Первунинський; © Olexiy Machekhin